Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelés köre, lehetőségek

Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Társaságunk számára kiemelten fontos, hogy tiszteletben tartsa mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át, ezért adatkezelési tevékenységei során a hatályos jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(Infotörvény), valamintaz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete(GDPR) rendelkezéseivel – összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően jár el. A jelen Tájékoztató célja, hogy mindazon természetes személyek, akinek a személyes adatait kezeljük, megfelelő tájékoztatást kapjanak Társaságunk adatkezelési gyakorlatáról, és azzal összefüggésben az őket megillető jogokról.

1.                  AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Cégnév:          MOKKAGASTRO Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:        4024 Debrecen, Kossuth utca 5. 1. em. 1.

Kapcsolattartás:írásban, telefonon vagy e-mailen keresztül

Weblap:           www.black-sheep.hu      …………………………………………..

Telefon:          +36 70 413 5256

E-mail:            a.gabor.toth@gmail.com

2.                  FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Jelen Tájékoztató alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a GDPR 4. cikke és az Infotörvény3. §-atartalmazza. A Tájékoztató alkalmazása szempontjából főbb fogalmak:

“adatvédelem”: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

“érintett”:bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

3.                  MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

Társaságunk – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • a kávérendelés esetén a megrendelők nevét, e-mail címét, telefonszámát és számlázási címét;
 • asztalfoglalás, illetve rendezvények megrendelése esetén az megrendelő nevét, telefonszámát és a számlázási címét;
 • abarista képzésre jelentkezők nevét, e-mail címét, telefonszámát és számlázási címét;
 • a Társaság honlapján a kapcsolat menüpont alatt kérdést feltevők nevét és e-mail címét;
 • a Társaság egyéb magánszemély szerződő partnerei esetében a következő adatokat: szerződő partner nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, székhelyét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát;
 • a Társaság üzemeltetésében lévő kamerák által készített felvételeken szereplő személyek képmását;
 • amunkavállalóknak a Társaság Adatkezelési Szabályzata szerinti személyes adatait;
 • a Társaság által meghirdetett állásra jelentkezők pályázatát, önéletrajzát.

Társaságunk az internetes közösségi oldalainszemélyes adatot nem kezel.

4.                  MILYEN CÉLBÓL ÉS JOGALAPON KEZELJÜK A FENTI SZEMÉLYES ADATOKAT?

Társaságunk a 3. pont szerinti személyes adatokat az alábbi célokból, illetve jogalapokon kezeli:

 1. Kávérendelés, asztalfoglalás, rendezvények megrendelése, valamint a barista képzésre jelentkezés esetén a megrendelő, illetve a jelentkező adatait szerződéskötés, a megrendelés, illetve szerződés teljesítése, kapcsolattartás, valamint a Társaság adó-és számviteli jogszabályok által előírt jogi kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeljük. Jogalapja: a szerződéskötés-és teljesítés, valamint a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c)pontjai/;
 1. A Társaság honlapján kérdést feltevők adatait a kérdések megválaszolása, illetve kapcsolattartás céljából kezeljük. Jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a szerződéskötést megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b)pontjai/;
 1. Egyéb magánszemély szerződő partnerekkel kötött szerződés esetén a Társaság a szerződés megkötése, kapcsolattartás, a szerződés teljesítése, illetve megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása, a Társaság adó-és számviteli jogszabályok által előírt jogi kötelezettségeinek teljesítése, valamint a Társaság szerződésből eredő igényeinek érvényesítése céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személyek személyes adatait. Az adatkezelés jogalapja a szerződéskötés- és teljesítés, a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése, valamint a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) c) és f) pontjai/;
 1. Társaságunk a munkavállalóinak személyes adatait szerződéskötés-és teljesítés, valaminta Társaság adó-és számviteli, illetve kifizetőikötelezettségeinek teljesítése céljából kezeli. Jogalapja a szerződéskötés-és teljesítés, továbbá a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése/GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontok/.

A munkavállalók munkaalkalmasságával összefüggő adatainak kezelését a 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglaltjogi kötelezettségek teljesítése indokolja. Jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) és c) pontok.

 1. Társaságunk az álláshirdetésre pályázók adatait a meghirdetett munkakör betöltése, a pályázatok elbírálása, és afelvételt nyert pályázóval való szerződés megkötése céljából kezeli. Jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja/.

A Társaság a pályázatok elbírálásának eredményéről haladéktalanul tájékoztatja az érintettet. A sikertelenül pályázók személyes adatait a Társaság a pályázatok elbírálását követően haladéktalanul törli. A törlési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a pályázó még a jelentkezés során meggondolja magát, illetve visszavonja pályázatát.

 1. A Társaság üzemeltetésében lévő kamerák által készített képfelvételek esetén az adatkezelés célja az emberi élet, egészség és testi épség, valamint személyi biztonság védelme, a vagyon-és üzleti titok védelem, valamint az ezekkel összefüggő jogsértések észlelése, felderítése, bizonyítása és megelőzése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, valamint a Társaság vagyon-és üzleti titok védelméhez fűződő jogos érdeke /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f)pontjai/;

A Társaság az érintetteket a kamerás megfigyelőrendszer alkalmazásáról a kamerák látóterébe való belépésüket megelőzően tájékoztatja. Az érintett a képfelvétel készítéséhez a tájékoztató mellett a kamerával megfigyelt területre történő belépésével hozzájárul.

A Társaság marketing tevékenység céljából facebookoldalt tart fenn, azonban azon önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

5.                  AZ ADATKEZELÉS TERVEZETT IDŐTARTAMA

A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 (öt) év.

A számlákat és a számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 9 (kilenc) év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: a munkaviszony megszűnésétől számított 8(nyolc) év.

Az álláspályázatra jelentkezők személyes adatait – amennyiben a pályázó nem nyer felvételt – a pályázat elbírálását követően haladéktalanul töröljük.

A Társaság üzemeltetésében lévő kamerák által készített felvételeket legkésőbb 3 (három) munkanap elteltével töröljük.

6.                  A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

Az általunk kezelt személyes adatokat Társaságunk vezetője és munkavállalói jogosultak megismerni a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások és alapelvek tiszteletben tartásával. A személyes adatok biztonsága érdekében munkavállalóinkat titoktartási kötelezettség terheli.

Társaságunk a jogszabályokban előírt adó-és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében könyvelőt alkalmaz, akinek a megbízása teljesítéséhez szükséges személyes adatokat továbbítjuk.

Kávémegrendelések esetén Társaságunk a kiszállításhoz futárszolgálat közreműködését veszi igénybe, amelynek a kiszállítás érdekében a megrendelők nevét, telefonos elérhetőségét és a kiszállítási címét továbbítjuk.

7.                  SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ÖNT AZ ALÁBBI JOGOK ILLETIK MEG

A)      TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG ÉS HOZZÁFÉRÉSI JOG

Ön jogosult arra, hogy Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, ha igen, joga van információt kapni az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatait közöljük, az adatkezelés tervezett időtartamáról, és az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól.

Kérésére Társaságunk az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért Társaságunk oldalanként 60,- Ft másolati költséget számít fel.

B)      HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Amennyiben az Önre vonatkozó adatok elavultak vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, kérheti Társaságunkról pontatlan adatainak helyesbítését. Az adatkezelés célját is figyelembe véve, Ön jogosult arra, hogyhiányos személyes adatainak kiegészítését kérje.

C)      TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Társaságunk törli az Önre vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azt kezelte; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá ha azt a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség előírja.

D)      AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a)Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Társaságunk ellenőrizze a személyes adatai pontosságát;
b)az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
c) Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

H)      SZEMÉLYES ADATAINAK DIREKT MARKETING CÉLOKRA VALÓ HASZNÁLATÁNAK MEGTILTÁSA, ILLETVE A MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSHEZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁSÁNAK VISSZAVONÁSA

Ön jogosult arra, hogy személyes adatai marketing célra történő felhasználását megtiltsa, az ilyen adatkezeléshez korábban adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, amely esetben Társaságunk ezen célból kezelt személyes adatait törli nyilvántartásából és a továbbiakban nem küld hírlevelet és reklámot az Ön részére.

I)        ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Amennyiben az adatkelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

J)       TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatai Társaságunk általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelésaz adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adatainak felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

8.                  JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdését vagy panaszát kérjük a ……………………… elérhetőségünkön jelezze számunkra.Társaságunk  panaszát kivizsgálja, és legkésőbb 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről.

Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kosár

A black-sheep.hu üzemeltetője a
Mokkagastro Kft.

A weboldal tulajdonosa

 Mokkagastro Kft.
4030 Debrecen, Diószegi út 3.

Cégjegyzékszám: 09-09-018953

Adószám: 22670742209

Email: hello@black-sheep.hu

Üdvözlünk!

Ha regisztrált felhasználó vagy, akkor itt tudsz bejelentkezni. Ha még nem vagy regisztrálva, akkor válaszd a lenti lehetőséget, vagy vásárolj regisztráció nélkül.